vineri, 18 octombrie 2013

Competitia studenteasca Electro-mobility 3

CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMÂNIA organizează cea de-a 3-a ediţie a Competiţiei Studenţeşti, eveniment dedicat studenţilor de la facultăţile cu profil tehnic si informatic, dornici să-şi etaleze cunoştinţele şi să răspundă unei provocări tehnice interesante, ce contribuie la pregătirea lor pentru o carieră de succes. 
Tema competiţiei studenţeşti, care se va desfăşura în zilele de 09-10 mai 2014, este Electro-mobility 3 Studenţii trebuie să ofere o soluţie tehnică pentru a rezolva inovativ şi eficient proiectul: 

"DRIVE AN ELECTRICALLY ACTUATED CAR. MEN AND MACHINES!" 

O scurtă descriere, cerinţele tehnice ale proiectului, regulamentul şi formularele necesare înscrierii sunt disponibile în documentaţia care poate fi accesată aici.Echipele formate din 3-4 studenţi, îndrumate de un cadru didactic, trebuie să trimită o scurtă descriere a soluţiei pentru proiectul ales până la data de 3 noiembrie 2013 la adresa de e-mail: 
Analiza acestora şi selecţia propunerilor ce vor intra în concurs, va fi efectuată de o comisie de experţi din cadrul companiei noastre până la data de 8 noiembrie 2013.
- See more at: http://me.utm.md/viewnews.php?id=46#sthash.0QwryCI1.dpuf

marți, 1 octombrie 2013

Course on Microprocessor ApplicationsThe course on "Microprocessor Applications" represents a didactic material for embedded applications amateurs and an additional study material for university lectures in this area.

As reference has been selected an AVR microcontroller produced by Atmel company and applications will be designed in most cases for ATmega16 microcontroller, which has the majority of modules required to solve problems for this course. The course itself will include descriptions of some typical problems and solutions. The reason for selecting the AVR series was simple architecture in comparison with its main competitors. Also, this series is widely available on market and has an acceptable price. The course materials will be presented in such a way as to be applicable to other architectures, different than AVR.

The course will be divided into two sections:
 1. Microcontroller Core Architecture. ASM Programming - in this section is analyzed in detail the microcontroller core structure, its functional principle and the way to work with its components by using the ASM (Assembly) low-level programming language.
 2. Microcontrollers programming in C language Peripheral modules - this section will include an  introduction to microcontroller programming in C, the specifics of microcontroller programming in this language (so-called 'high' level programming language). The applications will be oriented toward working with microcontroller peripheries and applications development with their use.

In this course you will also find examples of solved problems that can serve as reference for more complex projects.

Find below the course contents that will be periodically adjusted and completed.

     1. The Microcontroller Core Architecture. ASM (Assembly) Programming

1. Microcontroller architecture. Memory organization
2. Peripheral modules. GPIO Peripheral modules - Generic Input/Output Port.
3. AVR Microcontroller commands system.
4. Introduction to ASM programming. Stack. Subroutine, subroutine with parameters.
5. Creation of Basic Algorithmic Constructions: conditions, multiple selection, loops.
6. Constants. Boolean logic. Mask.
7. Direct access to SRAM memory, Variables, Operations with variables.
8. Indirect access to SRAM memory, Arrays, Processing of arrays.
9. Switches, Programs with interrupts. The RESET interruption.
10. External interrupt.
11. Watchdog Timer

2. Microcontrollers programming in C language. Peripheral modules
1. Introduction to C programming language. Data structures, functions.
2. Instructions of C programs with interrups, access to peripherals.
3. TIMER0 Peripheral module, Timer/Event counter.
4. TIMER1 Peripheral module, OC, IC, PWM modules.
5. Analog interfaces. The AC and ADC peripheral modules.
6. Serial interfaces. The SPI and UART peripheral modules.
7. Efficient programming in C for MCU, the C-ASM interaction.

A evaluation test sample on Microprocessors course

The ASM problems:
1. Problem L1 - Controlling a LED with one button.
2. Problem L2 – Rolling lights. The “Delay” subroutine.
3. Problem L3 - Assessment of conditional expressions.
4. Problem L4 - Processing of arrays in ASM
5. Problem L5 - 4x4 Keypad
6. Problem L6 - Dynamic display on LED Display 8x7seg.
7. Problem of L7 - PWM Generator controlled through ADC

External references
As references of this course were taken: university lecture notes of courses on "Microprocessors" and "Microsystems", information from similar blogs. However, the best source of inspiration still remains the technical documentation (Datasheet) and Appnotes from Atmel company.

Looking forward for expressing your interest by adding the course comments.


Enjoy your reading...

Curs aplicaţii cu Microprocesoare


Cursul Aplicaţii cu Microcontrollere reprezintă un material didactic destinat amatorilor de aplicaţii cu Microcontrollere, cât şi ca materie suplimentară la cursurile universitare în acest domeniu.

Ca referinţă a fost selectat un microcontroller din seria AVR de la compania producator Atmel, iar aplicaţiile vor fi proiectate în mare parte pentru Microcontrollerul ATmega16, care are majoritatea modulelor necesare pentru rezolvarea problemelor din cadrul acestui curs. Deci cursul va conţine descrieri a unor teme şi soluţii ale unor probleme tipice. Am selectat seria AVR în special pentru arhitectura relativ simplă faţă de concurenţii săi principali. Totodată, o pondere mare spre selecţia lui a fost accesibilitatea lui pe piaţă şi preţul acceptabil. Materialele vor fi prezentate în aşa mod ca să fie aplicabile şi pentru alte arhitecturi, diferite de AVR.

Cursul va fi împărţit în două compartimente:
 1. Arhitectura Nucleului Microcontrollerului. Programare ASM - în acest compartiment se analizează în detaliu structura nucleului microcontrollerului, modul de funcţionare şi modul de lucru cu componentele acestuia prin programare la nivel jos în limbajul ASM.
 2. Programare Microcontrollere în limbajul C. Module periferice.  - unde se va face o iniţiere în programarea Microcontrollerilor în Limbajul C, se va accentua specificul programării Microcontrollerilor în acest limbaj, luat ca unul de nivel înalt. Aplicaţiile vor fi orientate în special spre lucrul cu periferiile Microcontrollerului şi realizarea de aplicaţii cu acestea.
În cadrul acestui curs ve-ţi găsi de asemenea şi exemple de probleme rezolvate care pot servi drept referiţă pentru proiecte mai complexe, la elaborarea lor s-a pretins spre a a le realiza într-un mod mai simplu pentru o inţelegere mai uşoară a soluţiei.

Ca un cuprins de referinţă este prezentat mai jos, care în timp va fi ajustat şi completat.

1. Arhitectura Nucleului Microcontrollerului. Programare ASM
 1. Arhitectura Microcontrolerului. Organizarea memoriei
 2. Module periferice Modulul periferic GPIO - Port Generic de Intrare/Ieşire.
 3. Sistemul de comenzi al microcontrollerului AVR
 4. Iniţire în programare ASM. Stiva. Subrutina, Subrutina cu parametri.
 5. Realizarea construcţiilor algoritmice de bază: condiţii, selecţie multiplă, cicluri.
 6. Constante. Logica booleana. Masca.
 7. Acces direct la memoria SRAM, Variabile, Operaţii cu Variabilele 
 8. Acces indirect la memoria SRAM, Tablouri, Prelucrarea tablourilor.
 9. Întreruperi, Programe cu întreruperi. Întreruperea RESET.
 10. Întreruperea externă.
 11. Watchdog Timer
2. Programare Microcontrollere in limbajul C. Module periferice
 1. Iniţiere în Limbajul C. Structuri de date, functii
 2. Instructiuni ale limbajului C Programe cu întreruperi, acces la periferii
 3. Modulul periferic TIMER0, Contor de timp-evenimente
 4. Modulul periferic TIMER1, mod OC, IC, PWM
 5. Interfeţe analogice. Module periferice AC şi ADC
 6. Interfeţe seriale. Modulele periferice SPI şi UART
 7. Programare eficient în C pentru MCU, Interactiune C-ASM
Ca referinţe a acestui curs sunt luate: Notele de curs a cursurilor universitare "Microprocesoare" şi "Microsisteme", informaţii de pe  bloguri similare. Însă cea mai bogată sursă de inspiraţie totuşi ramîne documentaţia tehnică (Datasheet) şi Appnote-uri de la compania producător Atmel.


Aştept prezenţa voastră prin comentariile pe care le puteţi adăuga.

Lectura placuta...